• Dohľadanie vlastníctva

Máte pocit, že Vám chýbajú nejaké pozemky po predkoch, neboli všetky nehnuteľnosti prejednané v dedičskom konaní a neviete kde začať? Sme tu pre Vás! Prešetríme vlastníctvo v danom katastrálnom území a s Vašou spoluprácou identifikujeme vlastníkov na pozemkoch, ktorí sú Vašimi predkami a nebola na liste vlastníctva prevedená zmena.

 

 • Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností

V prípade, že ste vlastníkom pozemkov, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva v registri E-KN katastra nehnuteľností (právne parcely alebo tzv. parcely určeného operátu), tieto pozemky síce vlastníte, ale nemôžete ich užívať, pretože užívanie sa vzťahuje na pozemky evidované v registri C-KN katastra nehnuteľností. To isté platí ak na takomto pozemku chcete postaviť stavbu. V takomto  prípade je potrebné vyhotoviť geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností), ktoré vlastník spolu s listami vlastníctva potvrdzujúcimi vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam, alebo s kúpnopredajnými zmluvami predloží na zápis do katastra nehnuteľností. Taktiež ak vlastníte dom, záhradu, resp. inú stavbu a pozemky pod nimi sú vo vlastníctve iných osôb, je nutné vyhotoviť geometrický plán a na jeho základe pripraviť zmluvy na prevod vlastníctva na príslušnej správe katastra. Všetko sme schopní zabezpečiť, prípadne Vás svojimi radami a skúsenosťami sprevádzať pri absolvovaní celého procesu.

 

 • Sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností

 

 • Vyhotovenie zmlúv 

Na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na liste vlastníctva je nutné, na príslušnej správe katastra, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú, potrebné predložiť zmluvy (kúpna, darovacia, na vysporiadanie podielového, alebo bezdpodielového spoluvlastníctva, zámenná a pod.) Aby celé konanie prebehlo bez problémov, je potrebné predložiť listiny, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, aby sa predišlo zbytočným prieťahom, čo by mohlo narušiť Vaše plány. My Vám vyhotovíme zmluvy potrebné pre vklad do katastra nehnuteľností a za ich kvalitu priamo zodpovedáme. Vy nám len zabezpečíte pravdivé informácie o účastníkoch zmluvy a o predmete prevodu. Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete budú predmetom ochrany osobných údajov a nebudú zverejnené bez Vášho súhlasu. Takýmto údajom je napr. rodné číslo účastníkov právneho úkonu, ktoré musí byť uvedené pri všetkých typoch zmlúv.

Vyhotovíme Vám tieto typy zmlúv:

 • KÚPNA ZMLUVA
 • DAROVACIA ZMLUVA
 • ZMLUVA O VYSPORIADANÍ PODIELOVÉHO VLASTNÍCTVA
 • DOHODA O REÁLNEJ DEĽBE
 • ZÁMENNÁ ZMLUVA
 • NÁJOMNÁ ZMLUVA
 • INÉ

 

 • Evidencia vlastníkov a identifikácia vlastníkov na spoločných nehnuteľnostiach